Kırtasiye Seti Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/837533

 

1-İdarenin
a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İstasyon Mh. İstasyon Cd. No: 54 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124110826 - 2124110833
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kırtasiye Seti Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 kalemden (3.000 set) oluşan Kırtasiye Seti Alımı İşi'dir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- İstasyon Mh. İstasyon Cd. No:54 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL 2- Atakent Mh. 4. Cd. No: 13 Küçükçekmece/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen işe başlama talimatından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamı tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarenin belirleyeceği tarihte

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.09.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü / 1. Kat / Toplantı Salonu - (İstasyon mahallesi İstasyon caddesi No:54 Küçükçekmece/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale komisyonunca; geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri, Teknik Şartname ekinde sunulan numune listesinde belirtilen iş kalemlerine ait 1'er adet örneğin bulunduğu numune kolisi/kolileri en geç 2 (iki) iş günü içinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Satın Alma bürosuna tek seferde teslim edilecektir. Her bir numunenin üzerine Teknik Şartnamede belirtilen ürün isimleri birebir aynı olacak şekilde etiketlenerek yazılacaktır. İsteklilerin İdareye teslim ettiği numune kolisi/kolileri, Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu açısından değerlendirilecek olup, sözleşme imzalanıncaya kadar isteklilere iade edilmeyecektir. İhale üzerinde bırakılan yükleniciye ait numune kolisi ise, işin bitiş tarihine kadar İdarece muhafaza edilecektir.
Numune listesi, ihale dokümanı olarak Teknik Şartname ekinde sunulmuştur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01877548